Περιήγηση: Φρίντριχ Ένγκελς

Βιβλίο
Ο Φρίντριχ Ένγκελς και η Ελληνική Επανάσταση του ’21…

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Φρί­ντριχ Ένγκελς (Friedrich Engels, 1820–1895, Γερ­μα­νός): γιoς βιο­μη­χά­νου, αμφι­σβη­τί­ας του καπι­τα­λι­σμού, φιλό­σο­φος, δημο­σιο­γρά­φος, κοι­νω­νι­κός επι­στή­μο­νας που…

Ατέχνως
Κομμουνιστικό μανιφέστο: Από τα πλέον πολυδιαβασμένα βιβλία!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σαν σήμε­ρα στις 24/2 1848 κυκλο­φο­ρεί το «Μανι­φέ­στο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος». Το πρώ­το προ­γραμ­μα­τι­κό κεί­με­νο του επιστημονικού…

Πρόσωπα
Φρίντριχ Ενγκελς: Θεμελιωτής μαζί με τον Μαρξ του επιστημονικού κομμουνισμού

Στις 5 Αυγού­στρου 1895 πεθαί­νει ο Φρί­ντριχ Ενγκελς. Κορυ­φαία μορ­φή του παγκό­σμιου εργα­τι­κού, επα­να­στα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, καθο­δη­γη­τής του παγκόσμιου…

Πρόσωπα
Φρίντριχ Ενγκελς

Στις 5 Αυγού­στου 1895 πέθα­νε ο Φρί­ντριχ Ενγκελς, κορυ­φαία μορ­φή του παγκό­σμιου εργα­τι­κού, επα­να­στα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Ο Φ. Ένγκελς από…