Περιήγηση: Φτώχεια στις ΗΠΑ

Κοινωνία
ΟΟΣΑ: 1 στα 7 παιδιά στις πλουσιότερες χώρες ζει στη φτώχεια — Πολύ αυξημένος ο δείκτης στις ΗΠΑ — Αύξηση και στην Ελλάδα

Σχε­δόν ένα παι­δί στα επτά στα κρά­τη-μέλη του Οργα­νι­σμού Οικο­νο­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας και Ανά­πτυ­ξης ζει στη φτώ­χεια και η παι­δι­κή φτώχεια…

Διεθνή
Καπιταλιστικός οδοστρωτήρας: Για ραγδαία φτωχοποίηση των συνταξιούχων στις ΗΠΑ κάνει λόγο νέα έρευνα

Πρό­σφα­τη έρευ­να του Κέντρου Οικο­νο­μι­κής Πολι­τι­κής και Ανά­λυ­σης «Schwartz» προ­μη­νύ­ει ιδιαί­τε­ρα δυσά­ρε­στες εξε­λί­ξεις για τους μελ­λο­ντι­κούς συντα­ξιού­χους στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.…

Διεθνή
Το αληθινό πρόσωπο του καπιταλισμού: Τριτοκοσμικές εικόνες, φτώχεια και άστεγοι στο κέντρο του Λος Άντζελες (ΒΙΝΤΕΟ)

Βου­νά από χαρ­το­σα­κού­λες και σκου­πί­δια, χιλιά­δες αυτο­σχέ­διες σκη­νές αστέ­γων και εκα­το­ντά­δες κακο­ντυ­μέ­νοι άνθρω­ποι, μετα­ξύ αυτών γυναί­κες και παι­διά, χωρίς στέγη…

Διεθνή
ΗΠΑ: Το 51% των νέων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική-κομμουνιστική χώρα

Ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία προ­κύ­πτουν από πρό­σφα­τη έρευ­να-δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας YouGov για τον πολι­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της αμε­ρι­κα­νι­κής νεο­λαί­ας. Σύμ­φω­να με έρευ­να που…