Περιήγηση: Φυλακές Κορυδαλλού

Επικαιρότητα
Σε ειδικό κελί στις φυλακές Κορυδαλλού για λόγους ασφαλείας κρατείται η Ρούλα Πισπιρίγκου

 Σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο κελί και σε απο­μό­νω­ση, προ­κει­μέ­νου να παρέ­χε­ται από­λυ­τη ασφά­λεια, στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, κρα­τεί­ται η 33χρονη Ρού­λα Πισπιρίγκου,…

Κοινωνία
Σε νέα απεργία πείνας και δίψας ο κρατούμενος Βασίλης Δημάκης — Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του ζητά το ΚΚΕ

Νέα απερ­γία πεί­νας και δίψας πραγ­μα­το­ποιεί ο κρα­τού­με­νος Βασί­λης Δημά­κης, ζητώ­ντας να επα­νέλ­θει στο προη­γού­με­νο κελί στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού και…

Ανακοινώσεις
ΣΦΕΑ: Να επιστρέψει στον Κορυδαλλό ο Β. Δημάκης, που στις 16 Απριλίου μετήχθη αναίτια στις φυλακές Γρεβενών

Να επι­στρέ­ψει στον Κορυ­δαλ­λό ο Βασί­λης Δημά­κης, αρι­στού­χος Φοι­τη­τής στο ΕΚΠΑ, που στις 16 Απρι­λί­ου μετή­χθη αναί­τια στις φυλα­κές Γρεβενών.…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για την άδεια στον Κουφοντίνα: Αναφαίρετο και πρέπει να γίνεται σεβαστό χωρίς διακρίσεις το δικαίωμα στις άδειες

Στην 48ωρη άδεια του Δημή­τρη Κου­φο­ντί­να, κατα­δι­κα­σμέ­νου για τη συμ­με­το­χή και πρά­ξεις της «17 Νοέμ­βρη», την πολι­τι­κή ευθύ­νη ανέ­λα­βε, και…