Περιήγηση: Φωτεινό Μονοπάτι

Βιβλιοπαρουσιάσεις
H ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΜΦΑΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΙΜΑΕΛ ΓΚΟΥΣΜΑΝ — Σχετικά με ένα βιβλίο για το «Φωτεινό Μονοπάτι»

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Με αφορ­μή το θάνα­το του ηγέ­τη της σύμ­φω­να με κάποιους επα­να­στα­τι­κής και σύμ­φω­να με άλλους τρο­μο­κρα­τι­κής περουβιανής…