Περιήγηση: φύση

Μουσική
Φύση και παραδοσιακό τραγούδι – Ένα μοναδικό ανθολόγιο στίχων

Ένα μονα­δι­κό ανθο­λό­γιο στί­χων 171 παρα­δο­σια­κών τρα­γου­διών, στα οποία “πρω­τα­γω­νι­στούν” τα στοι­χεία του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος που παρου­σιά­ζε­ται δια­δι­κτυα­κά ως αποτέλεσμα…