Περιήγηση: Χάκερ

Διεθνή
Μετωπική επίθεση χάκερς στις ΗΠΑ: Από τις “χειρότερες επιθέσεις των χάκερς στην ιστορία των ΗΠΑ”

Άγνω­στοι χάκερς έχουν στή­σει δίκτυο παρα­κο­λού­θη­σης υπουρ­γεί­ων, δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών και επι­χει­ρή­σε­ων στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Τις τελευ­ταί­ες μέρες έρχονται…

Παιδεία
Εισβολή χάκερ στην τηλεκπαίδευση — Πρόβαλαν πορνό

Μεγά­λη ανα­τα­ρα­χή προ­κλή­θη­κε στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση όταν άγνω­στοι “εισέ­βα­λαν” στην τηλεκ­παί­δευ­ση χακά­ρο­ντας τους λογα­ρια­σμούς μαθη­τών και μαθη­τριών. Η Δίω­ξη Ηλεκτρονικού…