Περιήγηση: Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ

Κινηματογράφος
«Καζαμπλάνκα», από τις σημαντικότερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου

Μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες ται­νί­ες του παγκό­σμιου κινη­μα­το­γρά­φου, η «Καζα­μπλάν­κα», γιορ­τά­ζει σήμε­ρα τα 75 χρό­νια από την πρώ­τη της προβολή.…