Περιήγηση: Χάρτης

Εικαστικές Τέχνες
Ζωογραφικός εκπαιδευτικός χάρτης της ΕΣΣΔ. Όταν η επιστήμη γίνεται τέχνη και η τέχνη επιστήμη

Ο θαυ­μά­σιος και πρω­τό­τυ­πος αυτός Χάρ­της παρέ­χει πλη­ρο­φο­ρια­κή και εικο­νο­γρα­φι­κή απει­κό­νι­ση της πανί­δας όλης τη Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, με κοι­νά είδη…