Περιήγηση: Χαλυβουργοί

Κοινωνία
Οι χαλυβουργοί είναι εδώ!

Η Επι­τρο­πή Απο­λυ­μέ­νων Αγω­νι­στών Χαλυ­βουρ­γών Ασπρο­πύρ­γου οργά­νω­σε το Σάβ­βα­το 14 Μάη 2016, στο Στέ­κι Εργα­ζο­μέ­νων και Ανέρ­γων στην Ελευ­σί­να, Αλληλεγγύη…