Περιήγηση: Χαράλαμπος Αθανασίου

Επικαιρότητα
Απαράδεκτες δηλώσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου — Ταύτισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την «εθνική ασφάλεια»!

Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις έκα­νε ο αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής, Χαρά­λα­μπος Αθα­να­σί­ου και πρώ­ην υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης. Με αφορ­μή την υπό­θε­ση των υπο­κλο­πών και…