Περιήγηση: Χαρά Κεφαλίδου

Πολιτισμός
Ψηφίστηκε το ν/σ για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

Εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία από την Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού για τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στη…