Περιήγηση: Χαρίλαος Φλωράκης

Επικαιρότητα
Παλιοζογλώπι Καρδίτσας: Το ΚΚΕ τίμησε τον ιστορικό ηγέτη του Κόμματος Χαρίλαο Φλωράκη

Τη μνή­μη του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη του ΚΚΕ, συντρό­φου Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη (Καπε­τάν Γιώ­τη), τίμη­σαν σήμε­ρα Κυρια­κή, αντι­προ­σω­πεί­ες της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καρδίτσας…

Επικαιρότητα
Άρθρο για τον Χαρίλαο Φλωράκη στη βρετανική εφημερίδα «New Worker»

Στην πολι­τι­κή δια­δρο­μή, την προ­σω­πι­κό­τη­τα, τις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά που υπη­ρέ­τη­σε ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης ανα­φέ­ρε­ται σε πρό­σφα­το, ολο­σέ­λι­δο δημοσίευμα…