Περιήγηση: Χαρίλαος Φλωράκης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Η μελέτη της Ιστορίας του ΚΚΕ δεν έχει ούτε εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα ούτε επετειακό. Είναι πηγή προκλήσεων για το σήμερα και το αύριο της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και όχι μόνο

1972 _σαν σήμε­ρα: Ο Κώστας Κολι­γιάν­νης αντι­κα­θί­στα­ται στη θέση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ από τον Χαρί­λαο Φλωράκη…

Ιστορία
Το «άγνωστο» ταξίδι του Χαρίλαου Φλωράκη στις ΗΠΑ — Η υποδοχή με σφυροδρέπανα στο αεροδρόμιο

Οι δεί­κτες του ημε­ρο­λο­γί­ου έχουν κολ­λή­σει στο 1991… Λίγες στιγ­μές μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και την από­κρη­μνη εξαναγκαστική……

Επικαιρότητα
Παλιοζογλώπι Καρδίτσας: Το ΚΚΕ τίμησε τον ιστορικό ηγέτη του Κόμματος Χαρίλαο Φλωράκη

Τη μνή­μη του ιστο­ρι­κού ηγέ­τη του ΚΚΕ, συντρό­φου Χαρί­λα­ου Φλω­ρά­κη (Καπε­τάν Γιώ­τη), τίμη­σαν σήμε­ρα Κυρια­κή, αντι­προ­σω­πεί­ες της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Καρδίτσας…

Επικαιρότητα
Άρθρο για τον Χαρίλαο Φλωράκη στη βρετανική εφημερίδα «New Worker»

Στην πολι­τι­κή δια­δρο­μή, την προ­σω­πι­κό­τη­τα, τις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά που υπη­ρέ­τη­σε ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης ανα­φέ­ρε­ται σε πρό­σφα­το, ολο­σέ­λι­δο δημοσίευμα…