Περιήγηση: Χαρακτική

Επικαιρότητα
Χώρος Πολιτισμού “Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου”: Ξεκίνησε με επιτυχία το σεμινάριο “Εισαγωγή στη χαρακτική”

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή ξεκί­νη­σε την Πέμ­πτη 20 Ιού­λη το σεμι­νά­ριο «Εισα­γω­γή στη χαρα­κτι­κή» στον χώρο Πολι­τι­σμού «Εργα­στή­ρι Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου», του ΚΚΕ. Το…

Εικαστικές Τέχνες
Τετάρτη 29 Δεκέμβρη 2021 ανοίγει η Μεγάλη ιστορική έκθεση “ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα”

Αίθου­σα “Νίκος Κεσ­σαν­λής”, της Ανώ­τα­της Σχο­λής Καλών Τεχνών | Πει­ραιώς 256, Ταύ­ρος Διάρ­κεια: 29 Δεκ 2021 έως 18 Φλε­βά­ρη 2022…