Περιήγηση: Χενρι Ρίιβ

Επικαιρότητα
Καινοτόμος μεθοδολογία για την ανίχνευση σεισμικού κινδύνου στην Κούβα

Η νέα μεθο­δο­λο­γία παρου­σιά­ζει ένα μοντέ­λο σει­σμι­κού κιν­δύ­νου όπου, για πρώ­τη φορά στην Κού­βα, τα μοντέ­λα ζωνι­κό­τη­τας, ρήγ­μα­τος και σεισμικότητας…

Διεθνή
Η διεθνιστική αλληλεγγύη της Κούβας σώζει ζωές! Η αλήθεια δεν κρύβεται !

Για λίγο, επι­κρά­τη­σε σιω­πή και αμη­χα­νία στους ιδε­ο­λο­γι­κούς διεκ­πε­ραιω­τές οι οποί­οι μετα­μορ­φώ­θη­καν στους “φανα­τι­κό­τε­ρους υπο­στη­ρι­κτές” των Εθνι­κών Συστη­μά­των Υγεί­ας και του…