Περιήγηση: Χιονοκαταιγίδες

Κοινωνία
Τι είναι οι χιονοκαταιγίδες, πώς σχηματίζονται και γιατί συνοδεύονται από βροντές

Οι χιο­νο­κα­ται­γί­δες — ένα και­ρι­κό φαι­νό­με­νο που παρα­τη­ρεί­ται σε έντο­νες ψυχρές εισβο­λές — δημιουρ­γού­νται από νέφη κατα­κό­ρυ­φης ανά­πτυ­ξης (καται­γι­δο­φό­ρα νέφη),…