Περιήγηση: Χιροσίμα

Πολιτική
Το ΚΚΕ «για τα 78 χρόνια από το πυρηνικό έγκλημα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι»

Συνο­λι­κά «78 χρό­νια πέρα­σαν από το μεγα­λύ­τε­ρο έγκλη­μα που έχει δια­πρά­ξει ο ιμπε­ρια­λι­σμός διε­θνώς, τις επι­θέ­σεις των ΗΠΑ με πυρηνικές…

Διεθνή
Συμβολισμοί

Η ανα­κοί­νω­ση των ηγε­τών του G7 το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, από τη μαρ­τυ­ρι­κή Χιρο­σί­μα της Ιαπω­νί­ας, για την απο­στο­λή νέων όπλων…

Προτεινόμενο
Έκτη Αυγούστου του 1945…

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Οι ”συμ­μα­χι­κές” ΗΠΑ σε μία πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια επί­δει­ξης ισχύ­ος απέ­να­ντι στο κρά­τος, που κάρ­φω­σε τα λάβαρά…

Ανακοινώσεις
KKE: 74 χρόνια από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι 🔴 πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που τον γεννούν

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ για τα 74 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών στη…

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα 74 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

Εβδο­μή­ντα τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ιαπω­νί­ας, όταν το πυρη­νι­κό μανιτάρι…