Περιήγηση: Χιόνια στην Αθήνα

Επικαιρότητα
Η Αττική στο χιόνι θαμμένη, οι «άριστοι» ποζάρουν ευτυχισμένοι…

Ένα από τα βασι­κά γνω­ρί­σμα­τα των «άρι­στων» της κυβέρ­νη­σης είναι ότι είναι προ­κλη­τι­κά ξεδιά­ντρο­ποι. Και ξεδιά­ντρο­πα προ­κλη­τι­κοί. Τα τελευ­ταία εικοσιτετράωρα,…

Επικαιρότητα
Εν Αθήναις 2022…

Αθή­να, Ελλά­δα. Γενά­ρης 2022. Τρεις άνθρω­ποι παλεύ­ουν μέσα στα χιό­νια να μετα­φέ­ρουν ένα φέρε­τρο. Σύμ­φω­να με τη γυναί­κα που κοινοποίησε…

Πολιτική
Σε ποιόν πλανήτη ζει ο υπουργός Μεταφορών Καραμανλής; «Υπήρξαν παραλήψεις αλλά το κράτος στάθηκε όρθιο»!!!

Σε νέα επί­πε­δα πήγε η κυβερ­νη­τι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα έπει­τα από τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστα Καρα­μαν­λή. Πιο συγκεκριμένα,…