Περιήγηση: Χοιροστάσιο

Ατέχνως
«Χοιροστάσιο», το αριστούργημα του Παζολίνι σε επετειακή επανέκδοση 50 χρόνων

Οι ται­νί­ες του Παζο­λί­νι είναι ουσια­στι­κά ένας ποι­η­τι­κός-κυνι­κός κόσμος βυθι­σμέ­νος στον ακραίο ερω­τι­σμό και τ’αναξέλεγχτα πάθη. Μοναδικές,ωμές,αιρετικές. Προ­κα­λού­σαν και προ­κα­λούν μέχρι σήμερα…