Περιήγηση: Χορτιάτης

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Επίθεση στα γραφεία του ΚΚΕ από θρασύδειλα φασιστοειδή

Μια μέρα μετά την ολο­κλή­ρω­ση του επι­τυ­χη­μέ­νου Μαθη­τι­κού Φεστι­βάλ της ΚΝΕ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην περιο­χή του Χορ­τιά­τη, ομά­δα φασι­στοει­δών έγραψε…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Ο Δήμος κάνει έξωση στο παράρτημα Εθνικής Αντίστασης και τον Σύλλογο Γυναικών!

Σε ανα­κοί­νω­ση του το παράρ­τη­μα Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση του…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Πλημμύρισαν σπίτια από την νεροποντή — Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τα σπί­τια τους να μετα­τρέ­πο­νται σε λίμνες είδαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης κάτοι­κοι στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έπει­τα από δυνα­τή βροχή…

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κλείνει κι’ άλλος παιδικός σταθμός, απολύονται οι εργαζόμενοι!

Το κλεί­σι­μο ενός ακό­μη παι­δι­κού σταθ­μού, αυτήν τη φορά στο Φίλυ­ρο, καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη», επισημαίνοντας…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019 — Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Στη γεμά­τη από κόσμο αίθου­σα «Στ. Κου­γιουμ­τζής» στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Πανο­ρά­μα­τος παρου­σιά­στη­κε τη Δευ­τέ­ρα το από­γευ­μα το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής…