Περιήγηση: Χορτιάτης

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός έπειτα από εμφάνιση αρκούδας στον Χορτιάτη

Η εμφά­νι­ση αρκού­δας σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή στον Χορ­τιά­τη, προ­κά­λε­σε «συνα­γερ­μό» στις τοπι­κές αρχές. Σε ανα­κοί­νω­σή του, ο Δήμος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη ενημερώνει…

Επικαιρότητα
Στον Χορτιάτη έφτασε ο σπαρταθλητής-γιατρός Στέργιος Αράπογλου που διανύει 3000 χλμ. για τα θύματα των Ναζί

Στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έφτα­σε σήμε­ρα ο σπαρ­τα­θλη­τής για­τρός Στέρ­γιος Αρά­πο­γλου, στο πλαί­σιο ενός δρο­μι­κού εγχει­ρή­μα­τος συνο­λι­κής από­στα­σης 3.000 χιλιο­μέ­τρων που…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Επίθεση στα γραφεία του ΚΚΕ από θρασύδειλα φασιστοειδή

Μια μέρα μετά την ολο­κλή­ρω­ση του επι­τυ­χη­μέ­νου Μαθη­τι­κού Φεστι­βάλ της ΚΝΕ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην περιο­χή του Χορ­τιά­τη, ομά­δα φασι­στοει­δών έγραψε…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Ο Δήμος κάνει έξωση στο παράρτημα Εθνικής Αντίστασης και τον Σύλλογο Γυναικών!

Σε ανα­κοί­νω­ση του το παράρ­τη­μα Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγ­γέλ­λει την από­φα­ση του…

Επικαιρότητα
Χορτιάτης: Πλημμύρισαν σπίτια από την νεροποντή — Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τα σπί­τια τους να μετα­τρέ­πο­νται σε λίμνες είδαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης κάτοι­κοι στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έπει­τα από δυνα­τή βροχή…