Περιήγηση: Χοσέ Μαρτί

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Χοσέ Μαρτί και το ελληνικό στοιχείο» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

Το βιβλίο “Ο Χοσέ Μαρ­τί και το «Ελλη­νι­κό Στοι­χείο»” (Εκδό­σεις Τόπος) του Γενι­κού Πρό­ξε­νου της Κού­βας στην Ελλά­δα Χοσέ Οριόλ…

Κοινωνία
Πλάκα αφιερωμένη στον Χοσέ Μαρτί και την Ελληνοκουβανική φιλία τοποθετήθηκε στον Όλυμπο

Μια πλά­κα αφιε­ρω­μέ­νη στον Εθνι­κό Ήρωα της Κού­βας Χοσέ Μαρ­τί και την Ελλη­νο­κου­βα­νι­κή Φιλία υπάρ­χει πλέ­ον στις βου­νο­κορ­φές του Ολύμπου.…