Περιήγηση: Χρήστος Ε. Δημάκης

Ποίημα
Ανθρώπινο λάθος

Ανθρώ­πι­νο λάθος Λένε, και περι­γρά­φουν έναν αγω­γό πεπλη­ρω­μέ­νο ακα­τέρ­γα­στης βεν­ζί­νης. Μα αυτό, είναι έγκλη­μα εκ προ­με­λέ­της. Σ’ αυτούς τους τόπους…

Διεθνή
Ντόνετσκ…

Γρά­φει ο Χρή­στος Ε. Δημά­κης // Δεν θα στα­μα­τή­σουν. Θα προ­κα­λούν. Άνοι­ξη μπή­κε, και­ρός για πόλε­μο. Ξέρουν ότι είναι ανίκανοι…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τα φυσικά φαινόμενα είναι τυχαία, αλλά μελετημένα.

ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ: Οι πιθα­νό­τη­τες δεν είναι για να δικαιο­λο­γούν το ατύ­χη­μα. Οι πιθα­νό­τη­τες είναι για να το μελε­τούν και να το αποφεύγουν.