Περιήγηση: Χρήστος Σταϊκούρας

Οικονομία
Εξειδίκευση μέτρων: Μόνιμα κίνητρα στο κεφάλαιο, ψίχουλα μικρής διάρκειας στο λαό

Για βελ­τί­ω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και ισχυ­ρή ανά­καμ­ψη της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας έκα­νε λόγο ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας σε σημε­ρι­νή συνέντευξη…

Οικονομία
Ψίχουλα μοίρασε η κυβέρνηση για να αμβλύνει αντιδράσεις εμπόρων — επαγγελματιών και να μετριάσει το πολιτικό κόστος

«Σπεύ­δω να αγο­ρά­σω μεγά­λο πορ­το­φό­λι για να βάλω αυτά που μου δίνει η κυβέρ­νη­ση ως ενί­σχυ­ση» ήταν το σχό­λιο εμπόρου…

Επικαιρότητα
Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ – «Ουδέν νεώτερον» ‑Όλα για το κεφάλαιο |video|

Όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο η όλη 4ωρη-5ωρη κου­βέ­ντα ‑μία από τα ίδια περι­στρά­φη­κε στην «ανά­πτυ­ξη» που καλεί­ται να υπη­ρε­τή­σει ο προϋπολογισμός…

Πολιτική
Ανακοίνωσε τα κριτήρια για το μέρισμα εξαπάτησης που φέτος θα δοθεί σε λιγότερους δικαιούχους

Με το εφά­παξ «μέρι­σμα» εξα­πά­τη­σης που φέτος θα δοθεί σε λιγό­τε­ρους δικαιού­χους, επι­χεί­ρη­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρ. Σταϊ­κού­ρας να προσπεράσει…

Σκίτσα
Μεσαία τάξη…

«Ως μεσαία τάξη χαρα­κτη­ρί­ζο­νται τα νοι­κο­κυ­ριά με ένα άτο­μο που εισο­δη­μα­τι­κά κινού­νται μετα­ξύ 6.294 και 16.783 ευρώ, με δύο άτομα…