Περιήγηση: Χρηματιστήριο

Ατέχνως
Ανακοίνωση του ΚΚΕ με αφορμή την απότομη πτώση των τιμών ορισμένων τραπεζικών μετοχών

«Η πρό­σφα­τη από­το­μη πτώ­ση των τιμών ορι­σμέ­νων τρα­πε­ζι­κών μετο­χών πυρο­δό­τη­σε έντο­νες συζη­τή­σεις ανα­φο­ρι­κά με την αιτία τους, τις επι­πτώ­σεις που…