Περιήγηση: Χριστίνα Κυδωνά

Προτεινόμενο
Ολο το εν εξελίξει δράμα της Θεσσαλονίκης σε μια ανάρτηση της υπεύθυνης ΜΕΘcovid του Ιπποκρατείου

Δρα­μα­τι­κή η κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης: Γεμά­τες ΜΕΘ  – Εξα­ντλη­μέ­νο το ελλι­πές προ­σω­πι­κό – Ακό­μη και έλλει­ψη στο­λών!! Ο κίνδυνος…