Περιήγηση: Χριστούγεννα 2016

Διήγημα
Ξένοι στη φάτνη…

Επί­και­ρο χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο διή­γη­μα του δρ. Γιάν­νη Δ. Μπάρ­τζη, προ­έ­δρου της Εται­ρεί­ας Κοριν­θί­ων Συγ­γρα­φέ­ων» *** Η φάτ­νη στην πλα­τεία ήταν καινοτομία…