Περιήγηση: Χωματερή Φυλής

Επικαιρότητα
ΤΟΥ Γ. ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Featured Video Play Icon
Δήλωση του Γ. Πρωτούλη για τη φωτιά στη χωματερή της Φυλής και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Να μπει ένα ορι­στι­κό τέλος στην πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων και περι­φε­ρεια­κών αρχών για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των που βάζει…

Επικαιρότητα
Γιάννης Πρωτούλης: Να κλείσει άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής — Όχι στη νέα χωματερή στο Γραμματικό

Σε δήλω­σή του για τη συζή­τη­ση στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής με θέμα τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περιφερειάρχης…