Περιήγηση: Χώροι διασκέδασης

Κοινωνία
Περιοριστικά μέτρα σε χώρους διασκέδασης ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε χώρους δια­σκέ­δα­σης λόγω αύξη­σης των κρου­σμά­των, ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση μετά…