Περιήγηση: Χώροι Ελεγχόμενης Χρήσης

Κοινωνία
«Χώροι ελεγχόμενου θανάτου» με τη στήριξη όλων των αστικών κομμάτων — Τι λέει η διεθνής εμπειρία

Η σύγκλι­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των με τις στρα­τη­γι­κές κατευ­θύν­σεις της ΕΕ για το σοβα­ρό πρό­βλη­μα της τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­σης επι­βε­βαιώ­νε­ται για…