Περιήγηση: Ψήφισμα

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόταση ψηφίσματος καταδίκης της εγκληματικής δράσης φασιστικών ομάδων

Πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος κατα­δί­κης, από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης φασι­στι­κών ομά­δων — συμ­μο­ριών στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή…