Περιήγηση: ψηφιακός μετασχηματισμός

Πολιτική
Ένας ακόμη “αναπτυξιακός” νόμος: “Ξεκοκάλισμα” του λαϊκού εισοδήματος για την ισχυροποίηση των επιχειρηματικών κερδών

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση στη Βου­λή για το νέο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τους αντίστοιχους…