Περιήγηση: Ψηφιακό χρήμα

Απόψεις
«Κοινωνία χωρίς μετρητά»: ένας ευφημισμός για μια βίαιη νεοφιλελεύθερη πολιτική

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Οι πολι­τι­κές των τρα­πε­ζών για κλεί­σι­μο υπο­κα­τα­στη­μά­των και…