Περιήγηση: Όρκα

Διεθνή
Οι πρώτες όρκες και φάλαινες μπελούγκα βρέθηκαν από την «φυλακή των κητών» στην ανοιχτή θάλασσα (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Οι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες του Εθνι­κού Επι­στη­μο­νι­κο-ερευ­νη­τι­κού Ινστι­τού­του Αλιεί­ας και Ωκε­α­νο­γρα­φί­ας απε­λευ­θέ­ρω­σαν σήμε­ρα από την λεγό­με­νη «φυλα­κή των κητών» που βρί­σκε­ται στον…