Περιήγηση: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Πολιτική
ΚΚΕ: Η ανακοίνωση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες θρυμματίζει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την προπαγάνδα των ιμπεριαλιστών

«Η σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες, για το μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό ξερι­ζω­μέ­νων που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ…

Κοινωνία
Μια καλά οργανωμένη και επικερδής βιομηχανία η διακίνηση προσφύγων και μεταναστών

Χιλιά­δες άνθρω­ποι στην Αφρι­κή θέλουν να εγκα­τα­λεί­ψουν τις πατρί­δες τους και να έρθουν στον «παρά­δει­σο Ευρώ­πη». Ένα επι­κίν­δυ­νο ταξί­δι που για κάποιους…