Περιήγηση: Ύπνος

Κοινωνία
Έρευνα: Όσοι κοιμούνται καλά, έχουν μικρότερο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό

Όσοι άνθρω­ποι κοι­μού­νται καλά, κιν­δυ­νεύ­ουν λιγό­τε­ρο από έμφραγ­μα ή εγκε­φα­λι­κό, δεί­χνει μια νέα γαλ­λι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, που παρου­σιά­στη­κε στο διεθνές…