Περιήγηση: 21η Απριλίου 1967

Επικαιρότητα
Εκδήλωση ΚΚΕ στο ΕΜΠ: Εκτιμήσεις και συμπεράσματα από την περίοδο της δικτατορίας VIDEO+ΦΩΤΟ

Σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Πανε­πι­στη­μί­ων — Έρευ­νας Αττι­κής του ΚΚΕ και των Οργα­νώ­σε­ων Σπου­δά­ζου­σας και Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής της ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
Ο ΣΦΕΑ για την 21η Απρίλη 1967: Συνεχίζεται ο αγώνας για δικαιώματα και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων

«54 χρό­νια μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρι­λί­ου 1967, ο αγώ­νας για δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες και δικαιώ­μα­τα, ο αγώ­νας για χειραφέτηση…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 21η Απρίλη: Οι αντιδικτατορικοί αγώνες διδάσκουν ότι οι λαϊκές δυνάμεις μπορούν να αντιπαλεύουν και τον πιο αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την 54η επέ­τειο από το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της…

Προτεινόμενο
«Μετά την 21ην Απριλίου η γαλήνη η οποία είχε σβύση, ήλθε πάλιν εις την οικογένεια σου» (Ντοκουμέντο της Χούντας)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη 1967 χτύ­πη­σε με ιδιαί­τε­ρη μανία το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα. Από τις πρώ­τες μέρες…