Περιήγηση: 21ο Συνέδριο KKE

Επικαιρότητα
21ο Συνέδριο ΚΚΕ — 2η Απόφαση: Για τα καθήκοντα των Κομμουνιστών στην Εργατική Τάξη και το Εργατικό — Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Κοινωνική Συμμαχία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tο 21ο Συνέ­δριο του ΚΚΕ εξέ­τα­σε τη δου­λειά του Κόµµα­τος στην πάλη για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού — συνδικαλιστικού…

Επικαιρότητα
Πανεξόρμηση με το Ρίζο του Σ|Κ: Με αισιοδοξία ξεκίνησε η πλατιά διακίνηση των αποφάσεων του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Όλοι στη μάχη της πλα­τιάς δια­κί­νη­σης των απο­φά­σε­ων του 21ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΕ! Με την πεί­ρα των πανε­ξορ­μή­σε­ων με τις…

Επικαιρότητα
21ο Συνέδριο ΚΚΕ – 2η μέρα, με ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα και πείσμα για πιο δυνατό Κόμμα παντός καιρού!

Ενθου­σια­σμός, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και πεί­σμα για πιο δυνα­τό ΚΚΕ! Ο ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, παρου­σί­α­σε την εισή­γη­ση της ΚΕ Το…

Πολιτισμός
Eναρκτήρια εκδήλωση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ
Featured Video Play Icon
Εναρκτήρια εκδήλωση 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: «Η πιο μαύρη νύχτα θα φέρει το φως» (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Με πολι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ της Πέμ­πτης στο Κλει­στό Ολυ­μπια­κό Κέντρο Γαλα­τσί­ου η εναρ­κτή­ρια εκδή­λω­ση του 21ου Συνε­δρί­ου του…