Περιήγηση: 28η Οκτωβρίου

Κοινωνία
Ντροπή! Διευθυντής σχολείου ζήτησε 50 ευρώ από μετανάστες γονείς για το στεφάνι που θα κατέθετε το παιδί!

Διευ­θυ­ντής σχο­λεί­ου φέρε­ται να ζήτη­σε 50 ευρώ από μετα­νά­στες γονείς προ­κει­μέ­νου να επι­τρέ­ψει στο παι­δί τους να κατα­θέ­σει στε­φά­νι ανήμερα…

Επικαιρότητα
Πέραμα — 28η Οκτωβρίου: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την κατάθεση στεφάνου από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή

Την επι­χεί­ρη­ση κατά­θε­σης στε­φά­νου από δημο­τι­κό σύμ­βου­λο που στη­ρί­χθη­κε από την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής μεθό­δευ­σε η δημοτική…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ — 28η Οκτωβρίου 1940: Στηριγμένος στην ιστορική πείρα ο λαός να αποκτήσει εμπιστοσύνη και δύναμη στην πάλη του για το δίκιο και τη νίκη

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση για την 28η Οκτω­βρί­ου 1940: Τα διδάγ­μα­τα από την…