Περιήγηση: 88 Μονάδα Χώρου Διλοχία Γκούρα της ΙΙ Μεραρχίας του θρυλικού Διαμαντή