Περιήγηση: 904 Αριστερά στα FM

Επικαιρότητα
“904 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM”: Επιστρέφει ανανεωμένος και δυναμικά από τις 20 Νοέμβρη

Συνέ­ντευ­ξη της δημο­σιο­γρά­φου Ευδο­ξί­ας Γρα­βα­λά στον «Ριζο­σπά­στη» O «904 Αρι­στε­ρά στα fm» επι­στρέ­φει δυνα­μι­κά με νέο, ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα, από τη Δευ­τέ­ρα 20…