Περιήγηση: CIA

Ιστορία
Η CIA… αποκαλύπτεται…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 28/1/1976 στις Ελλη­νι­κές εφη­με­ρί­δες φτά­νει ο από­η­χος της σχε­τι­κής  έκθε­σης του Κογκρέ­σου για τις δρα­στη­ριό­τη­τες της CIA …