Περιήγηση: COSCO

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Χιλιάδες εργαζόμενοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους λιμενεργάτες της COSCO — Μεγάλη συγκέντρωση στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ

«Χωρίς εσέ­να γρα­νά­ζι δεν γυρ­νά, εργά­τη μπο­ρείς χωρίς αφε­ντι­κά», φωνά­ζουν σε όλο το λιμά­νι του Πει­ραιά, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα κλι­μά­κω­σης του…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταγγέλλει την κυβερνητική και εργοδοτική καταστολή ενάντια στους εργαζόμενους της COSCO

Ανα­κοί­νω­ση για την κατα­στο­λή κυβέρ­νη­σης και εργο­δο­σί­ας ενα­ντί­ον των εργα­ζο­μέ­νων της COSCO, εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ,…

Κοινωνία
Ένας ακόμη εργάτης σακατεύτηκε τα ξημερώματα σε εργατικό «ατύχημα» στην COSCO

Ένας ακό­μη εργά­της σακα­τεύ­τη­κε σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα σε εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στο λιμά­νι του Πει­ραιά. Συγκε­κρι­μέ­να, στο σταθ­μό εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων της COSCO,…

Επικαιρότητα
24ωρη απεργία στην Cosco — Το όργιο καταστολής από την κυβέρνηση δεν πέρασε

Προει­δο­ποι­η­τι­κή 24ωρη απερ­γία για σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 7 Φεβρουα­ρί­ου έχει απο­φα­σί­σει η γενι­κή συνέ­λευ­ση της «Ένω­σης Εργα­ζο­μέ­νων στη Δια­κί­νη­ση Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στις…