Περιήγηση: covidΚορονοϊός

Κοινωνία
Ρυθμίσεις για τις μισθώσεις όπου οι ενοικιαστές επλήγησαν από τον κορονοϊό

Αλλα­γές στις περι­πτώ­σεις υπο­χρέ­ω­σης δήλω­σης των μισθω­τη­ρί­ων ηλε­κτρο­νι­κά στο myTAXISnet, ώστε να υπάρ­χει άμε­ση ψηφια­κή απο­τύ­πω­ση των σχε­τι­κών μετα­βο­λών, φέρνει…