Περιήγηση: Covid19

Προτεινόμενο
Ένας στους 8 με Covid ‑19 εμφανίζει «long Covid» — Σε ποιους καταγράφεται συχνότερα — Τι γίνεται με τα παιδιά και τι θα πρέπει να προσέξουμε

Ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί θα πρέ­πει να είναι με το πέρα­σμα του χρό­νου, όσοι νοσούν από Covid- 19 αλλά και όσοι το…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των θανάτων από Covid για να «μαγειρεύονται» ευκολότερα τα στατιστικά

«Ο τρι­πλα­σια­σμός των νεκρών από την παν­δη­μία σε σχέ­ση με την ίδια περί­ο­δο πέρυ­σι, οι 8.000 εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία του…

Προτεινόμενο
Ηλ. Μόσιαλος: Ανεπαρκή τα επιστημονικά δεδομένα για χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης σε άτομα 30–59 ετών

«Η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβο­λια­σμών έχει επι­τε­λέ­σει σημα­ντι­κό έργο στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας. Όμως η σημε­ρι­νή της εισή­γη­ση για την χορήγηση…

Κοινωνία
Πού παραμένει η μάσκα;

Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ειση­γή­θη­κε ομό­φω­να: — Για τα ταξί: υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για οδηγούς…