Περιήγηση: Creta Farms

Επικαιρότητα
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Για να καταβληθούν άμεσα οι μισθοί των εργαζομένων της «Creta Farm» και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους

Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων κατέ­θε­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μανώ­λης Συντυ­χά­κης σχε­τι­κά με την καταβολή…