Περιήγηση: Cuba VS BloQueo

Διεθνή
H Αβάνα γιορτάζει τα 502 χρόνια της ως πρωτεύουσα της αξιοπρέπειας του λαού της Κούβας

🇨🇺  Η Κού­βα απει­λεί­ται και πάλι από τη μεγα­λύ­τε­ρη παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη. 🇺🇸 Σε εξέ­λι­ξη μια πολι­τι­κο-επι­κοι­νω­νια­κή επιχείρηση…

Διεθνή
Η Μπιενάλε της Αβάνας καρφί στα μάτια των ιμπεριαλιστών Yankees –Κάτω τα χέρια από τη σοσιαλιστική Κούβα!

Η 14η Μπιε­νά­λε ‑θρί­αμ­βος της τέχνης ξεκί­νη­σε με συντρι­πτι­κή υπο­στή­ρι­ξη, παρά τις Κασ­σάν­δρες Περισ­σό­τε­ροι από 300 καλ­λι­τέ­χνες, γκα­λε­ρί­στες, χορη­γοί, κριτικοί…

Πολιτισμός
«The War on Cuba»: 4 ντοκιμαντέρ του Όλιβερ Στόουν για τις επιπτώσεις του εμπορικού αποκλεισμού της Κούβας

Μια σει­ρά τεσ­σά­ρων (προς το παρόν), μίνι-ντο­κι­μα­ντέρ που εξε­τά­ζουν τις επι­πτώ­σεις των κυρώ­σε­ων και του εμπάρ­γκο (οικο­νο­μι­κού-πολι­τι­κού εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού) των…