Περιήγηση: Cyber Monday

Επικαιρότητα
Εμποροϋπάλληλοι-Επαγγελματίες: Κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές

Κινη­το­ποί­η­ση στον εμπο­ρι­κό πεζό­δρο­μο της Ερμού, ενά­ντια στο ξήλω­μα της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας, την αστα­μά­τη­τη δου­λειά, τα ωρά­ρια και τη ζωή…

Κοινωνία
«Black Friday» των εργαζόμενων

Δου­λειά τις Κυρια­κές, εντα­τι­κο­ποί­η­ση, απα­νω­τά δεκά­ω­ρα, ακό­μα και δου­λειά μέχρι «να βγουν» οι παρα­δό­σεις, είναι όσα αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι στο…