Περιήγηση: David Bowie

Μουσική
«Έφυγε» ο David Bowie

Επι­μέ­λεια: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Ένας από τους πιο επι­δρα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες όλων των επο­χών άφη­σε χθες, ημέ­ρα Κυρια­κή, δύο μόλις μέρες…

Μουσική
Ο λευκός Δούκας

Επι­μέ­λεια Βασί­λης Κρί­τσας // Αντί ενός αφιε­ρώ­μα­τος με τα τετριμ­μέ­να, ξύλι­να “αντίο”, και τις ψαγ­μέ­νες ατά­κες που πετιού­νται για να τιμήσουν…