Περιήγηση: Diego Maradona

Κινηματογράφος
Πέντε ποδοσφαιρικές ταινίες για τις ημέρες της καραντίνας

Στην αθλη­τι­κή κινη­μα­το­γρα­φία κυριαρ­χεί ένα μεγά­λο πλή­θος αθλη­τι­κών ται­νιών, που προ­βάλ­λο­νται σε διά­φο­ρα ανά τον κόσμο φεστι­βάλ, σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθουσες,…