Περιήγηση: DKP

Διεθνή
Γερμανία: Ανακλήθηκε η απόφαση αποκλεισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος από τις βουλευτικές εκλογές

Το Ομο­σπον­δια­κό Συνταγ­μα­τι­κό Δικα­στή­ριο της Γερ­μα­νί­ας ακύ­ρω­σε χτες την από­φα­ση της Ομο­σπον­δια­κής Εφο­ρευ­τι­κής Επι­τρο­πής να απο­κλεί­σει το Γερ­μα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα…