Περιήγηση: Documenta 14

Εικαστικές Τέχνες
Αυλαία για την documenta 14 που πέρασε απαρατήρητη (σύμφωνα με την Deutsche Welle)

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα η documenta14 η που μάλ­λον πέρα­σε απα­ρα­τή­ρη­τη από το ελλη­νι­κό κοι­νό. Αυτό παρα­δέ­χε­ται και δημο­σί­ευ­μα της Deutsche Welle, οποία αποδίδει…

Εικαστικές Τέχνες
Documenta14 gGmbH – μια Γερμανική ΜΚΟ περιορισμένης ευθύνης, προϊόντων αλλόκοτου (queer) πολιτισμού…

Γρά­φει ο Βασί­λης Κου­τσά­κος // Αρχι­τέ­κτο­νας  Την προ­ε­τοί­μα­ζαν επί 3 σχε­δόν χρό­νια –με πλή­ρη μυστι­κό­τη­τα επι­λο­γών μιας αόρα­της λίστας διαχειριστών…